ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κώστας Δημήτριος, του Παναγιώτη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αδαμόπουλος Ευθύμιος, του Αλεξάνδρου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βενετίκος Κων/νος, του Δημητρίου

Η Αερολέσχη Δυτικής Ελλάδος ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2011 με το από 11-11-2010 καταστατικό,
το οποίο αναγνωρίσθηκε από το Πρωτοδικείο Άρτας με την υπ'αριθμό 17/2011 απόφαση του Μονεμελούς Πρωτοδικείου Άρτας και καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων με αύξοντα αριθμό 812/2011, που εδρεύει στην Άρτα, με ΑΦΜ 997682134.